POLITIKA BOZP

VÍTKOVICE STEEL, a.s. je přední evropská ocelářská společnost. Mezi hlavní produkty společnosti patří výroba oceli, tlustých plechů, profilů, štětovnic a tvarových výpalků. 

Cílem naší společnosti je systémovým přístupem neustále rozvíjet a zlepšovat politiku BOZP, dosáhnout a udržovat v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci takové řídicí a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na otázky bezpečnosti, ochrany zdraví a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zajištění udržitelných životních podmínek v ostravské oblasti poznamenané průmyslovou činností.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s.  považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci za jednu z priorit řízení společnosti
a v souladu se strategickými záměry stanoví následující zásady:

 • Vytvoření a udržování takového systému managementu BOZP, který svojí funkcí zajistí plnění požadavků OHSAS 18001
  a vytvoří podmínky pro bezpečnou práci v celé organizaci
 • Udržovat tento systém v souladu s požadavky jiných stanovených politik, vizí a cílů
 • Veškeré podniknuté kroky budou zdokumentovány, jejich hodnoty a výsledky poskytnuty pro další vývoj a implementaci nových podnětů k odstranění nežádoucích vlivů pracovní činnosti
 • Vytvoření systému prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, který svojí povahou sníží pracovní úrazovost na přijatelnou mez nebo dokonce úrazovost zcela eliminuje
 • Neustále zlepšovat všechny postupy a procesy k zajištění BOZP
 • Využívat nejlepší dostupné technologie pro minimalizaci rizika nehod
 • Zabývat se názory a zájmy všech zainteresovaných stran, řídit se požadavky v oblasti BOZP při výběru dodavatelů
  a subdodavatelů
 • Stanovit soubor ukazatelů pro hodnocení oblasti BOZP a provádět hodnocení v souladu s interními předpisy a legislativou
 • Informovat všechny zainteresované strany o našich cílech, záměrech a činnostech v oblasti BOZP, mimo jiné prostřednictvím zveřejněním těchto informací ve „Výroční zprávě o činnosti  VÍTKOVICE STEEL, a.s.“
 • Využívat pozitivní zkušenosti z našeho oboru k minimalizaci rizik a zajištění racionálního využívání veškerých zdrojů
 • Být v souladu s právními požadavky a předpisy vztahující se k činnosti  VÍTKOVICE STEEL a provádět implementaci dalších právních předpisů a požadavků v oblasti BOZP
 • Usilovat o absolutní transparentnost a výměnu informací v oblasti zásad BOZP jak mezi vedením a zaměstnanci tak i s veškerými dodavateli a odběrateli, s cílem vytvoření povědomí o povinnostech v oblasti BOZP
 • Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL se zavazuje ke stanovení a pravidelnému přezkoumání cílů BOZP
 • Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL se zavazuje vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky BOZP, Cílů BOZP, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
V Ostravě 20. 02. 2017 Ing. Dmitrij Ščuka v.r.
Ředitel společnosti VÍTKOVICE  STEEL, a.s.