Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., se sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27801454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3243, (dále také jako „Správce“), zpracovává osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky upravujícími ochranu osobních údajů a nakládání s nimi.

Pro účely ochrany osobních údajů se

1. Osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

a. Obecnými osobními údaji rozumí zejména jméno, adresa, trvalé bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, místo narození, rodné číslo, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, identifikační údaje vydané státem, jako jsou např. IČO, DIČ, číslo občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu aj.

b. Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Správce takové osobní údaje subjektů údajů nezpracovává.

2. Subjektem údajů rozumí každá žijící fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje Správce zpracovává, tj. každý, kdo Správci odeslal svoje osobní údaje prostřednictvím poptávkového formuláře umístěného na těchto webových stránkách či jiným způsobem (emailem, poštou aj.). Subjektem údajů se rozumí zejména uchazeč o zaměstnání u Správce, potenciální zákazník Správce, osoba vstupující do sídla Správce, popř. do jiných budov Správce, osoba vykonávající u Správce praxi jako přípravu na výkon svého budoucího povolání, jakož i jiná fyzická osoba, která Správci jakýmkoli způsobem sdělila své osobní údaje.

3. Správcem rozumí společnost VÍTKOVICE STEEL, a. s., se sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27801454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3243, která sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

4. Zpracovatelem rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené se správcem zpracovává osobní údaje pro Správce, a to v dohodnutém rozsahu, v souladu s účelem poskytnutí osobních údajů a po stanovenou dobu, přičemž tento zpracovatel poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracovatelem jsou zejména  osoby poskytující Správci služby personálního náboru, účetní služby a osoby zajišťující ostrahu objektů Správce.

5. Třetí osobou rozumí každý subjekt, který není subjektem údajů, správcem a ani zpracovatelem, jedná se zejména o subdodavatele Správce, přepravní společnosti aj.

6. Osobou pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů se rozumí zaměstnanec Správce, jehož úkolem je dohled nad ochranou osobních údajů zpracovávaných Správcem a na něhož se subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji. Touto osobou je:

Funkce:   bezpečnostní ředitel
Email:     osobniudaje@vitkovicesteel.com

7. Dozorovým úřadem rozumí nezávislý orgán veřejné moci, který je pověřen monitorováním uplatňování GDPR s cílem chránit základní práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a usnadnit volný pohyb osobních údajů uvnitř Evropské unie. Dozorovým úřadem, který vykonává svou pravomoc a působnost v oblasti ochrany osobních údajů na území České republiky, je Úřad na ochranu osobních údajů.

Účel zpracování

Osobní údaje subjektů údajů Správce zpracovává za účelem plnění smluv, výroby a dodání plechů, výpalků, štětovnic (dále jen „zboží“) zákazníkům, kontaktování potenciálních zákazníků na základě jejich poptávky, kontaktování uchazečů o zaměstnání, kteří Správci poskytli své osobní údaje, a za účelem ochrany osob a majetku Správce.

Dále Správce Osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem zjištění chování osob navštěvujících webové stránky Správce při procházení těchto webových stránek na počítači nebo mobilním zařízení, ke sledování počtu návštěvníků těchto webových stránek a k měření jejich funkčnosti, a to za pomoci tzv. cookies souborů a nástroje Google Analytics.

(Cookies soubory se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv webových stránek Správce. Informace uložená v cookie souboru může mít vztah k chování osoby při procházení webové stránky nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci pamatovat při její příští návštěvě. Při každé návštěvě webových stránek Správce si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik návštěvníků chodí na webové stránky Správce opakovaně, jak se návštěvníci na stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely Správce využívá také nástroj společnosti Google, a to tzv. Google Analytics, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svých webových stránek. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování návštěvníků a jejich vlastnosti, prodeje a další. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html. Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na společnost Google.)

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníků je jednak provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jednak pro splnění smlouvy (kupní, o dílo, aj.), jejíž smluvní stranou je zákazník, a jednak pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (např. vedení účetnictví, archivace účetních dokladů aj.). Osobní údaje zákazníků Správce zpracovává po dobu trvání výše uvedeného právního důvodu a účelu zpracování. Pomine-li poslední právní důvod pro zpracování osobních údajů a neudělil-li Klient Správci svůj výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, Správce ukončí zpracování osobních údajů Klienta.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je jednak oprávněný zájem Správce při hledání vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice v rámci společnosti Správce jednak nezbytnost zpracování pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy a jednak souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro případné zařazení uchazeče o zaměstnání do budoucího výběrového řízení vyhlášeného Správcem. Údaje zpracovávané během výběrového řízení Správce vymaže ihned poté, co je jasné, že práce nebude dotyčnému uchazeči nabídnuta nebo jím nebyla přijata a uchazeč neudělil souhlas k dalšímu zpracování jeho osobních údajů.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů osob vstupujících do sídla Správce, popř. do jiných budov Správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, je oprávněný zájem Správce na ochraně osob a majetku před jeho zničením, popř. odcizením. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů osob vykonávajících u Správce praxi jako přípravu na výkon svého budoucího povolání je plnění smlouvy (dohody o praxi) uzavřené s těmito jednotlivými osobami, přičemž Správcem jsou zpracovávány osobní údaje těchto osob pouze v rozsahu nezbytném k výkonu této jejich praxe.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů (identifikačních čísel, IP adresy apod.) návštěvníků webových stránek Správce za pomoci cookies souborů je oprávněný zájem Správce, kdy tento díky cookies poskytuje Subjektům údajů relevantní obsah webových stránek.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem zejména tato práva garantovaná GDPR:

a. Právo být informován o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo být ze strany Správce informován o zpracování jeho osobních údajů, přičemž jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů atp.

b. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo od Správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda Správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů, době zpracování apod.

c. Právo na opravu

Má-li subjekt údajů za to, že Správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů.

d. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo písemně upozornit a požádat Správce prostřednictvím Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů,aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Subjektu údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • subjekt údajů odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů,
  • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů,
  • osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,
  • byla splněna právní povinnost, pro kterou Správce zpracovával osobní údaje subjektu údajů.

e. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR, a to zejména v případě, že Správce zpracovává nepřesné osobní údaje, zpracování osobních údajů je protiprávní nebo subjekt vznesl námitky proti zpracování a dosud o nich nebylo rozhodnuto, může se subjekt údajů obrátit na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů s požadavkem, aby Správce omezil zpracování.

f. Právo vznést námitku

Subjekt údajů je za podmínek čl. 21 GDPR oprávněn kdykoli u Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce jeho osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Veškerá výše uvedená práva Subjektu údajů může Subjekt údajů uplatnit u Správce prostřednictvím písemného podání podaného Osobě pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů.

Předávání osobních údajů

Správce o zpracovávaných osobních údajích zachovává mlčenlivost, a to i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů Správce bez jejich vědomí neposkytuje dalším osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro splnění požadavku subjektu údajů nebo dodání zboží, např. pro zaslání objednaného zboží.

Osobní údaje Správce zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.