Zákaznický servis

Zákaznický servis

Dodavatelé

Opatření k zajištění BOZP a PO

Standardní postup práce týkající se nakládky plechů na kamiony

Základní pokyny pro externí přepravce nákladní automobilové přepravy VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla - nákladiště KVARTO

Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla - nákladiště DUO

Bezpečnostní pokyn pro nakládku nebo vykládku vozidla - nákladiště TPT

Vstup do webové aplikace pro nahrávání dat a uploadování dokladů podle dohody o elektronické fakturaci. Webová aplikace je dostupná pro dodavatele silničních dopravních služeb.

Vstup do webové aplikace je možný po registraci na kontaktní adrese: logdept@vitkovicesteel.com

Před prvním přihlášením je nutné si naimportovat náš certifikát z adresy http://web.vitkovicesteel.com/pki/CERT.steelnet.cz.crt

Pokyny: převzetí a skladování

POKYNY PRO PŘEVZETÍ A SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ

VŠEOBECNÉ POKYNY:
Při převzetí výrobků se ujistěte, že je zakázka kompletní a nevykazuje vizuálně zjevné vady. Proveďte kontrolu, zda typ, materiál, délky a počet kusů dodaných výrobků odpovídá údajům na dodací dokumentaci a zda při přepravě nedošlo k viditelnému poškození zboží. V případě nesrovnalostí je toto nutné uvést do dodacího listu a obratem kontaktovat zástupce dodavatele.

Vady vizuálně zjevné musí být v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) uplatněny při převzetí výrobků.

VYKLÁDKA:
Před vyložením dodávky je nutné mít zajištěn dostatečný prostor nejen pro skladování, ale zejména pro manipulaci s výrobky. Při vykládce je nutné zabránit nárazům a otřesům. V případě potřeby je nutné při vykládce vhodným způsobem ochránit hrany proti mechanickému poškození.
Po uložení výrobků na vhodné místo je nutné zabránit jejich dalšímu pohybu, zejména sklouznutí nebo posunutí.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
Dobu skladování omezte na minimum. V případě nutnosti skladování, umístěte výrobky na suchém a větraném prostranství a ponechte je odkryté s volným přístupem vzduchu.

Výrobky musí být řádně podloženy a uloženy v podélném směru ve spádu, aby voda, která mezi výrobky eventuálně pronikla, nebo vzniklý kondenzát mohl odtékat.

V případě zatečení vody mezi jednotlivé výrobky nebo jejího zkondenzování, může dojít ke korozi. Výrobky, které byly ovlhčeny během přepravy nebo skladování, osušte a následně proložte tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu.

Zvláštní pozornost věnujte vykládce a následnému skladování v zimních měsících. Pokud nebudou podmínky skladování dodržovány a zboží bude napadeno korozí, naše společnost za to nebude odpovídat.

Pokyny: TIR

 1. Provozu na pozemních komunikacích v areálu VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen a.s.) se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.
 2. Řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla, v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o provozu na pozemních komunikacích a je držitelem příslušného řidičského oprávnění.
 3. Každý účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen:
 • chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí,
 • přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu a na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
 • řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace,
 • dodržovat a respektovat ústní a písemné příkazy a zákazy, dále zákazy, příkazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních tabulek, návěstními světly pro dopravu, zvukovými a světelnými signály.
 1. Je zakázáno:
 • vnášet na pracoviště a do objektů a.s. předměty, jako jsou zbraně, používat v areálu fotoaparáty, rádia, magnetofony, videotechniku a další věci podobného charakteru,
 • osobám je zakázáno vnášet do objektů a.s. jakékoliv alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 • Osoby jsou povinny používat vhodný oděv a vhodnou obuv. Ve výrobních provozech uzavřenou obuv a oděv kryjící tělo.
 1. Osoby jsou povinny:
 • přicházet do areálu a.s. ve střízlivém stavu, setrvat v něm po celou dobu pobytu, tzn. nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a podrobit se vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • při vstupu do provozních objektů a zejména do pracovního prostoru jeřábu mít na sobě výstražnou vestu,
 • dodržovat všechna bezpečnostní příkazová, zákazová a informativní značení, jimiž jsou označeny všechny vstupy
  a prostory provozu, např. značka „Vstup povolen pouze s ochrannou přílbou” znamená, že osoby musí tuto ochrannou přilbu používat (mít nasazenou na hlavě),
 • vstupovat do provozních objektů pouze kompletně vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). Těmi jsou ochranný pracovní oděv zakrývající všechny části těla, ochranná přílba, ochranné brýle, plná pracovní obuv s pevnou špičkou a pevnou patou. Požadavek na další OOPP se řídí místními podmínkami a pracovními riziky na jednotlivých pracovištích, dle instrukcí na piktogramech umístěných před vstupem na pracoviště.
 1. Při veškerém provozování silniční dopravy v areálu a.s. musí všichni účastníci silničního provozu dodržovat příslušná ustanovení zákona čís. 361/2000 Sb. a vyhlášky MDS čís. 30/2001 Sb. Na pozemních komunikacích se jezdí zásadně vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při jejich pravém okraji. Výjimky jsou nařízeny příslušnou dopravní značkou. Jízda a odstavování vozidel v prostoru vymezeném pro pohyb chodců jsou zakázány. Pro provoz na pozemních komunikacích v areálu a.s. platí dále tyto úpravy:
 • Nejvyšší rychlost jízdy na venkovních komunikacích v areálu a.s. je 30 km/hod., na železničních přejezdech 20 km/hod. a v halách a ve výrobních prostorách, kde není vyloučen pohyb osob, na parkovištích v areálu a.s. a silniční váze TENZONA – 5 km/hod. (rychlost chůze). Přitom je nutno povolenou rychlost chápat jako maximální hranici s tím, že řidič každého vozidla je povinen přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, zejména stavebnímu stavu a povaze pozemní komunikace, vzdálenosti, na kterou má rozhled, druhu přepravovaného materiálu a situaci vzniklé v silničním provozu. Řidič je povinen včas snížit rychlost, popřípadě i zastavit, vyžadují-li to okolnosti, které může předvídat.
 • Při jízdách přes železniční přejezdy musí být dbáno v celém areálu a.s., vzhledem ke značné četnosti a nepravidelnosti provozu železniční dopravy (úzkorozchodného i normálního rozchodu) zvýšené opatrnosti.
 1. Řidič vozidla po příjezdu k vrátnici 12 se na vrátnici nahlásí a případně si vyřídí potřebné doklady. Dále postupuje dle pokynů zaměstnanců a. s. a zaměstnanců společnosti zajišťující ochranu a ostrahu areálu a. s. Přepravce je povinen dodržovat základní zásady a limity pro nakládku, které jsou blíže specifikovány zde.
 2. Po telefonické domluvě s odpovědným zaměstnancem a.s. řidič odjede na dohodnuté místo, kde vyčká na příchod odpovědného zaměstnance, který jej doprovodí na určené místo, označené tabulí nebo barvou na podlaze, pro nakládku a vykládku. Na tomto místě řidič vozidlo odstaví, tj. zabezpečí je proti nežádoucímu pohybu (návěsy, jedno nápravové přívěsy a polopřívěsy musí být navíc podepřeny), vypne motor a absolvuje s odpovědným zaměstnancem bezpečnostní školení a seznámení se s postupem nakládky nebo vykládky. Školení a seznámení zaznamená odpovědný zaměstnanec zápisem do knihy hromadného poučení nebo do obdobného dokladu.
 3. Řidič loženého vozidla je povinen při otevírání bočnic a zadního čela zabezpečit, aby nikdo nemohl být bočnicemi nebo zadním čelem nebo uvolněným nákladem zasažen.
 4. Je-li třeba vystoupit na ložnou plochu vozidla, musí se použít bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení.
 5. Zajíždění nebo stání silničních vozidel v koleji, popřípadě v její nebezpečné blízkosti, je za jakýmkoliv účelem zakázáno. Při ukládání materiálu ve vztahu ke dráze a drážnímu zařízení musí být dodržena zásada, že podél koleje je nutno zachovat a udržovat volný schůdný prostor oboustranně 3 m od osy koleje. Materiál nesmí být stohován do větší výšky než 1,5 m a sypký materiál může být vršen pod úhlem maximálně 45o. Materiál nesmí být ukládán v blízkosti železničních přejezdů z důvodů narušení rozhledových poměrů.
 6. V případě, že se na daném pracovišti provádí manipulace pomocí prostředků pro uchopení břemen (např. elektrickými magnety, drapáky, přísavkovým zařízením apod.), je povinností uživatele zamezit v co největší míře přístup nepovolaným osobám do pracovního prostoru tohoto pracoviště; tato pracoviště musí být u všech vstupů opatřena výstražnými tabulemi případně zábranami apod. Uživatel musí zajistit na pracovištích bezpečnost osob nepatřících k zaměstnancům a.s.; jedná se zejména o zaměstnance externích organizací, kteří se zdržují nebo pracují v pracovním prostoru jeřábů nebo v jejich nebezpečné blízkosti.
 7. Samostatně vázat a zavěšovat břemena na hák zdvihacího zařízení smí pouze kompetentní zaměstnanec vlastnící oprávnění k této činnosti. Tento zaměstnanec musí mít na hlavě ochrannou přílbu označenou oranžovým terčem.
 8. Při nakládce nebo vykládce silničního vozidla musí řidič popřípadě závozník opustit kabinu vozidla a nesmí se nakládky nebo vykládky účastnit. Vedoucí nakládky a vykládky, popřípadě vazač je povinen předem projednat s řidičem způsob uložení a rozmístění nákladu na vozidle.
  15. U silničního vozidla, na jehož ložnou plochu se nakládají nebo skládají břemena pomocí uchopovacích prostředků, a pokud zdvih jeřábu neumožňuje bezpečné projetí břemenem nad bočnicí nebo zadním čelem, musí být čelo nebo bočnice sklopené.
 9. Vazač musí sledovat břemeno po celé jeho dráze a dbát, aby nebylo přepravováno nad zaměstnanci, jinými osobami nebo dopravními prostředky. Sám se nesmí zdržovat pod břemenem a přecházející zaměstnance musí včas upozornit na pohyb převáženého břemene.
 10. Jeřábník při vykládce najede jeřábem nad břemeno, vazač použije žebříku pro nástup na vozidlo, uváže břemeno a dá jeřábníkovi pokyn pro jeho zvednutí. Po přizvednutí břemene a zjištění jeho stability opustí vazač nákladní plochu vozidla a řídí převoz břemene do místa jeho uložení. Po celou dobu přepravy sleduje břemeno i okolní provoz a zajišťuje jeho bezpečné přemístění. Po spuštění břemene na vyznačené místo zjistí vazač jeho bezpečné uložení, odváže vázací prostředky, zavěsí je na hák a přemístí se zpět k vozidlu. Úkony se opakují až do úplného vyložení. Po ukončení manipulace, odvázání břemene a zavěšení vázacích prostředků na hák vyzvedne jeřábník kladnici do bezpečné výšky a odjede s jeřábem na vyhrazené stanoviště, kde čeká na další pokyny vazače. Je zakázáno ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat, ukládat břemena do dopravních cest.
 11. Jeřábník při nakládce najede na pokyn vazače k vozidlu, přičemž musí mít břemeno vyzdviženo o nutnou manipulační vůli výše, než je úroveň příslušné nadjíždějící části vozidla. Na pokyn vazače najede jeřábník s břemenem nad ložnou plochu vozidla tak, aby nedošlo k poškození vozidla. Uložení břemene na vozidlo provede tak, aby nedošlo k rázům na ložnou plochu a následně na podvozkové skupiny. Po uložení břemene na ložnou plochu vyjede jeřábník z prostoru rovněž s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození vozidla. Pokud je nutno břemeno při ukládání usměrnit, vystoupí vazač po žebříku na ložnou plochu a vhodným bezpečným způsobem (např. pomocí nástroje) zajistí jeho usměrnění. Při najíždění nebo vyjíždění jeřábu z ložné plochy vozidla je vazač povinen ustoupit do bezpečné vzdálenosti.
  19. Zajíždění nebo stání silničních vozidel v kolejišti, popřípadě v její nebezpečné blízkosti (méně než 3,5 m od osy koleje) je za jakýmkoliv účelem zakázáno.
 12. Přejíždět a přecházet koleje mimo stanovené přejezdy a přechody je zakázáno. Vstup do kolejiště je dovolen pouze osobám prokazatelně proškoleným a zdravotně způsobilým dle platného právního předpisu.
 13. Zákazy vjezdu do určených objektů a prostorů musí být trvale a viditelně označeny příslušnými dopravními značkami.
 14. Zákazy vstupu zaměstnanců do určených objektů a prostorů musí být trvale a viditelně označeny příslušnými výstražnými tabulkami.
 15. Při střídání směn během odchodu a příchodu zaměstnanců jsou řidiči i chodci povinni dbát vzájemné ohleduplnosti a co nejvyšší opatrnosti, zvláště na přechodech a pozemních komunikacích bez samostatného chodníku.V této době je nutno provoz vozidel omezit na technologicky nezbytnou potřebu.