Bezpečnost práce

POLITIKA BOZP
Společnost VÍTKOVICE STEEL politiku BOZP systémově rozvíjí a nepřetržitě ji zlepšuje. Snahou je dosáhnout a udržovat bezpečnost i ochranu zdraví při práci na takové úrovni, aby měla pozitivní dopad nejen na kvalitu produkce, ale také na zajištění udržitelných životních podmínek v ostravské průmyslové oblasti.

další informace

Zásady BOZP:

 • Vytvořit a udržovat takový systém managementu BOZP, který svojí funkcí zajistí podmínky pro bezpečnou práci v celé organizaci a plnění požadavků OHSAS 18001
 • Udržovat tento systém v souladu s požadavky jiných stanovených politik, vizí a cílů
 • Zdokumentovat veškeré podniknuté kroky, poskytnout jejich hodnoty a výsledky pro další vývoj a implementaci nových podnětů k odstranění nežádoucích vlivů pracovní činnosti
 • Vytvořit systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, který svojí povahou sníží pracovní úrazovost na přijatelnou mez nebo dokonce úrazovost zcela eliminuje
 • Neustále zlepšovat všechny postupy a procesy k zajištění BOZP
 • Využívat nejlepší dostupné technologie pro minimalizaci rizika nehod
 • Zabývat se názory a zájmy všech zainteresovaných stran, řídit se požadavky v oblasti BOZP při výběru dodavatelů
  a subdodavatelů
 • Stanovit soubor ukazatelů pro hodnocení oblasti BOZP a provádět hodnocení v souladu s interními předpisy a legislativou
 • Informovat všechny zainteresované strany o našich cílech, záměrech a činnostech v oblasti BOZP, mimo jiné prostřednictvím zveřejněním těchto informací ve
 • "Výroční zprávě o činnosti  VÍTKOVICE STEEL, a.s."
 • Využívat pozitivní zkušenosti z našeho oboru k minimalizaci rizik a zajištění racionálního využívání veškerých zdrojů
 • Být v souladu s právními požadavky a předpisy vztahující se k činnosti  VÍTKOVICE STEEL a provádět implementaci dalších právních předpisů a požadavků v oblasti BOZP
 • Usilovat o absolutní transparentnost a výměnu informací v oblasti zásad BOZP jak mezi vedením a zaměstnanci tak i s veškerými dodavateli a odběrateli, s cílem vytvoření povědomí o povinnostech v oblasti BOZP
 • Zavázat vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL ke stanovení a pravidelnému přezkoumání cílů BOZP
 • Zavázat vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL k vytváření a poskytovaní dostatečných zdrojů pro realizaci Politiky BOZP, Cílů BOZP, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem

V Ostravě 18.10.2017

Ing. Dmitrij Ščuka v.r.
ředitel společnosti VÍTKOVICE  STEEL, a.s.