Politika kvality

Politika kvality

V souladu s kontextem a strategickými záměry společnost VÍTKOVICE STEEL neustále zvyšuje efektivnost systému managementu kvality. Je si vědoma odkazu tradice kvalitní ocelářské výroby ve společnosti, a proto chce její vnímání a realizaci posunout ještě dále.

Principy politiky kvality:

Zaměření na zákazníka

 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Plnění požadavků a očekávání naších zákazníků
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření

Vůdcovství/Trvalý rozvoj zaměstnanců a spolupráce s nimi

 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace

Procesní přístup

 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů

Systémový přístup

Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování  systému managementu kvality podle normy ISO 9001 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Neustále zlepšování

 • Neustále zlepšování výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

 • Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy/Spolupráce s dodavateli

 • Monitorování a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
 • Vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli

K zajištění Politiky kvality se vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. zavazuje:

 • Udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality v souladu s požadavky normy řady ISO 9000,
 • Pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle a provádět jejich pravidelné přezkoumávání,
 • Vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • Sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů, dodávat
 • Zákazníkovi produkty v nejvyšší možné kvalitě,
 • Poskytovat akcionářům, zaměstnancům a zákazníkům informace o problematice systému managementu
 • Systematicky provádět údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt,
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení kvality,
 • Osobní angažovaností a aktivitou neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.

V Ostravě 18.10.2017

Ing. Dmitrij Ščuka v.r.
ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.