Politika kvality

Politika kvality

VÍTKOVICE STEEL, a.s. se řadí mezi přední evropské ocelářské společnosti vyrábějící válcované výrobky z oceli.

STRATEGIÍ Vítkovice Steel je výroba kvalitních tlustých plechů, profilů, štětovnic, tvarových výpalků a poskytování perfektních služeb zákazníkům.
V souladu s kontextem a strategickými záměry společnost VÍTKOVICE STEEL neustále zvyšuje efektivnost systému managementu kvality a vyvíjí aktivity v rámci společenské odpovědnosti. Je si vědoma odkazu tradice kvalitní ocelářské výroby a proto chce její vnímání a realizaci posunout ještě dále.

VIZÍ společnosti je využívání vlastního potenciálu investicemi do technologií a rozvoje lidského kapitálu.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. proto vyhlašuje následující Politiku kvality s cílem plně uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků, vlastníků, zaměstnanců, dodavatelů a všech dalších zainteresovaných stran. Prostřednictvím Politiky kvality jsou stanoveny rozhodující principy managementu kvality.

Principy politiky kvality:

Zaměření na zákazníka:

 • Poznávání, analyzování a plnění současných i budoucích potřeb našich zákazníků.
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření.

Vůdcovství:

 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků a definování strategických záměrů organizace.
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti.
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu.

Zapojení pracovníků:

 • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků organizace pro řízení procesů.
 • Rozvíjení úrovně kompetence pracovníků a aktivní vyhledávání příležitostí ke zlepšování.

Procesní přístup:

 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů.
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů.
 • Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Zlepšování:

 • Neustále zlepšování kvality výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a trvalá analýza rizik a opatření ke zlepšování.
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.

Rozhodování podložené informacemi:

 • Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality.

Management vzájemných vztahů:

 • Hodnocení způsobilosti dodavatelů s důrazem na výkonnost externě zajišťovaných procesů.
 • Vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli.

K realizaci Politiky kvality se vrcholové vedení Vítkovice Steel, a.s. zavazuje:

 • Udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat systém managementu kvality v souladu s ČSN EN ISO 9001.
 • Pravidelně každý rok vyhlašovat Cíle a Programy kvality a provádět jejich přezkoumávání.
 • Vytvářet a alokovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky a Cílů kvality a Strategie společnosti.
 • Sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů.
 • Dodávat zákazníkovi produkty v nejvyšší možné kvalitě a v dohodnutém termínu.
 • Poskytovat vlastníkům, zaměstnancům a zákazníkům informace o systému managementu kvality.
 • Systematicky provádět údržbu výrobního zařízení.
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci pro oblast řízení kvality.

V Ostravě 01.03.2022

Radek Strouhal
Předseda představenstva