Produkty

Grande Roma

Grande Roma

Politika kvality

VÍTKOVICE STEEL, a.s. je přední evropská ocelářská společnost. Mezi hlavní produkty společnosti patří výroba oceli, tlustých plechů, profilů, štětovnic a tvarových výpalků.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. v souladu se strategickými záměry společnosti, vyhlašuje následující Politiku kvality s cílem plně uspokojovat požadavky a očekávání našich zákazníků, vlastníka a všech zainteresovaných stran, neustále zvyšovat efektivnost systémů managementu kvality a dosáhnout úspěšnost v podnikání. Prostřednictvím Politiky kvality jsou stanoveny rozhodující principy:

Zaměření na zákazníka

 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Plnění požadavků a očekávání naších zákazníků
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření

Vůdcovství

 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků a definování strategických záměrů organizace
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace, chování zaměstnanců v souladu s kodexy společnosti

Zapojení pracovníků

 • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků organizace pro řízení procesů
 • Rozvíjení úrovně kompetence pracovníků
 • Aktivní vyhledávání příležitostí ke zlepšování

Procesní přístup

 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů

Systémový přístup k managementu

 • Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování  systému managementu kvality podle norem ISO 9001 a API spec.Q1 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran

Neustále zlepšování

 • Neustále zlepšování výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

 •  Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

 • Monitorování a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
 • Vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli

 

K zajištění Politiky kvality se vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL,a.s. zavazuje:

 • udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality vsouladu spožadavky norem řady ISO 9000 a API spec.Q1,
 • pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle a provádět jejich pravidelné přezkoumávání,
 • vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů,
 • dodávat zákazníkovi produkty vnejvyšší možné kvalitě,
 • poskytovat akcionářům, zaměstnancům a zákazníkům informace o problematice systému managementu
 • systematicky provádět údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody spožadavky na produkt,
 • motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení kvality,
 • Osobní angažovaností a aktivitou neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.
V Ostravě 20. 02. 2017 Ing. Dmitrij Ščuka v.r.
Ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.