Environmentální politika

Environmentální a bezpečnostní politika

VÍTKOVICE STEEL, a.s. je hutní společnost. Mezi hlavní produkty společnosti patří výroba válcovaných výrobků z oceli, tlustých plechů, profilů, štětovnic a tvarových výpalků.

Strategickým cílem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout a udržovat takovou řídicí a organizační úroveň, která dovolí minimalizovat negativní dopad naší průmyslové činnosti na životní prostředí a zároveň bude v maximální míře chránit zdraví všech osob vyskytujících se v blízkosti nebo na teritoriu společnosti. Přijaté zásady se rovněž kladně projeví v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti práce a v zajištění udržitelných životních podmínek v ostravské oblasti poznamenané průmyslovou činností. Naše vize milion znamená, že pomocí využití interního potenciálu a postupného rozvoje výrobní základny docílíme, v rámci vybudovaných systémů řízení, zamýšlených výsledků. Z tohoto důvodu systémy řízení zahrnují všechny prvky norem ČSN EN ISO 14 001 a ČSN ISO 45 001, a vztahují jak na veškeré prostory, které jsou pro podnikatelskou činnost využívány, tak i na všechny osoby, které se s vědomím organizace na jejím teritoriu vyskytují.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. považuje ochranu životního prostředí (EMS) a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob (BOZP) za jedny z nejdůležitějších priorit řízení společnosti a v souladu se svým kontextem a strategickými záměry stanoví následující zásady:

 • Zajistit transparentnost a výměnu informací v oblasti systémů EMS a BOZP, jak mezi vedením a zaměstnanci, jakož i jejich zástupci, tak i dodavateli a odběrateli, s cílem vytvoření povědomí o povinnostech v oblasti řízení environmentálních aspektů, bezpečnostních rizik a příležitostí.
 • Dodržovat legislativní a jiné požadavky platné pro ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnosti osob jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.
 • Uvádět na trh a vyvíjet takové produkty, které lze recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně odstraňovat a současně při výrobě nepoužívat suroviny a materiály, které budou v nepřiměřené míře ohrožovat lidský život nebo zdraví.
 • Ve spolupráci se specializovanými pracovišti vyvíjet, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů, šetrný vztah k životnímu prostředí, minimalizaci všech rizik na pracovištích a respektování principu udržitelného využívání sekundárních zdrojů.
 • Poskytovat potřebné informace o environmentální a bezpečnostní problematice akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům, zainteresovaným stranám a veřejnosti.
 • Vytvořit a udržovat systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, případně vzniku průmyslových havárií, které svojí povahou sníží bezpečnostní rizika a pracovní úrazovost na přijatelnou mez nebo úrazovost zcela eliminují. Současně zpracovat a zavést potřebné havarijní postupy.
 • Zajistit odstranění nebo minimalizaci vlivů starých ekologických zátěží po zrušených průmyslových aktivitách.
 • Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv
  na životní prostředí, bezpečnost a zdraví osob na pracovištích nebo v jejich blízkosti.
 • Motivovat zaměstnance a systematicky zvyšovat jejich odborné znalosti, kompetenci a odpovědnost při ochraně životního prostředí a snižování bezpečnostních rizik.
 • Zabývat se oprávněnými názory a zájmy zainteresovaných stran, a v případě nutnosti brát v úvahu jejich požadavky v oblasti EMS a BOZP např. při výběru dodavatelů a jejich subdodavatelů, stanovení rozsahu kontextu organizace, stanovení závazných požadavků apod.
 • Stanovit soubor ukazatelů pro hodnocení výkonnosti systémů EMS a BOZP a následně je provádět v souladu s interními, legislativními a jinými předpisy.
 • Neustálé zlepšovat systém jak environmentálního, tak i bezpečnostního managementu, řízení a environmentální profil v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků, zainteresovaných stran a očekáváním veřejnosti.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. se zavazuje ke stanovení a přezkoumání environmentálních a bezpečnostních cílů a cílových hodnot a poskytnutí potřebných zdrojů.

Environmentální a bezpečnostní politiku vyhlašujeme s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci, obchodními partnery, veřejností a zainteresovanými stranami.

V Ostravě 01.03.2022

Radek Strouhal
Předseda představenstva