Environmentální politika

Environmentální politika
VÍTKOVICE STEEL považují ochranu životního prostředí za jednu z priorit řízení společnosti. Cílem je systémovým přístupem dosáhnout a udržovat v oblasti environmentální politiky takové řídicí a organizační úrovně, která umožní minimalizovat negativní vliv průmyslové činnosti na životní prostředí. Přední evropský výrobce válcovaných výrobků z oceli patří, v rámci těžkého průmyslu na Ostravsku, k nejmenším znečišťovatelům životního prostředí a do budoucna bude usilovat o jeho další snižování.

  • Dodržovat legislativní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.
  • Poskytovat a vyvíjet takové produkty, které lze recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně odstraňovat.
  • Ve spolupráci se specializovanými pracovišti vyvíjet, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů, šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání sekundárních zdrojů.
  • Poskytovat informace o environmentální problematice akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům a veřejnosti.
  • Zajistit odstranění nebo minimalizaci vlivů starých ekologických zátěží po zrušených průmyslových aktivitách.
  • Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní  vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti, kompetenci a odpovědnost našich zaměstnanců při ochraně životního prostředí.
  • Neustále zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými  poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.

Environmentální politiku vyhlašujeme s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci, obchodními partnery a veřejnosti.

V Ostravě 18.10.2017

Ing. Dmitrij Ščuka v.r.
ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.