Produkty

Grande Roma

Grande Roma

Environmentální politika

VÍTKOVICE STEEL, a.s. je přední evropská ocelářská společnost. Mezi hlavní produkty společnosti patří výroba oceli, tlustých plechů, profilů, štětovnic a tvarových výpalků.  

Cílem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové řídicí a organizační úrovně, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na životní prostředí a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti práce a v zajištění udržitelných životních podmínek v ostravské oblasti poznamenané průmyslovou činností.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. považuje ochranu životního prostředí za jednu z priorit řízení společnosti a v souladu se strategickými záměry stanoví následující zásady:

  • Dodržovat legislativní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí jako základ kontinuálního zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.
  • Poskytovat a vyvíjet takové produkty, které lze recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně odstraňovat.
  • Ve spolupráci se specializovanými pracovišti vyvíjet, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů, šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu udržitelného využívání sekundárních zdrojů.
  • Poskytovat informace o environmentální problematice akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům a veřejnosti.
  • Zajistit odstranění nebo minimalizaci vlivů starých ekologických zátěží po zrušených průmyslových aktivitách.
  • Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní  vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti, kompetenci a odpovědnost našich zaměstnanců při ochraně životního prostředí.
  • Neustálé zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými  poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.

Vrcholové vedení VÍTKOVICE STEEL, a.s. se zavazuje ke stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot a poskytnutí potřebných zdrojů.

Environmentální politiku vyhlašujeme s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci, obchodními partnery a veřejnosti.

V Ostravě 20. 02. 2017 Ing. Dmitrij Ščuka v.r.
Ředitel společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.