Základní pokyny pro externí přepravce nákladní automobilové přepravy

1. Provozu na pozemních komunikacích v areálu VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen a.s.) se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.


2. Řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla, v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o provozu na pozemních komunikacích a je držitelem příslušného řidičského oprávnění.


3. Každý účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen:

 • chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí,
 • přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu a na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
 • řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace,
 • dodržovat a respektovat ústní a písemné příkazy a zákazy, dále zákazy, příkazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních tabulek, návěstními světly pro dopravu, zvukovými a světelnými signály.

4. Je zakázáno:

 • vnášet na pracoviště a do objektů a.s. předměty, jako jsou zbraně, používat v areálu fotoaparáty, rádia, magnetofony, videotechniku a další věci podobného charakteru,
 • osobám je zakázáno vnášet do objektů a.s. jakékoliv alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 • Osoby jsou povinny používat vhodný oděv a vhodnou obuv. Ve výrobních provozech uzavřenou obuv a oděv kryjící tělo.

5. Osoby jsou povinny:

 • přicházet do areálu a.s. ve střízlivém stavu, setrvat v něm po celou dobu pobytu, tzn. nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a podrobit se vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • při vstupu do provozních objektů a zejména do pracovního prostoru jeřábu mít na sobě výstražnou vestu,
 • dodržovat všechna bezpečnostní příkazová, zákazová a informativní značení, jimiž jsou označeny všechny vstupy
  a prostory provozu, např. značka „Vstup povolen pouze s ochrannou přílbou" znamená, že osoby musí tuto ochrannou přilbu používat (mít nasazenou na hlavě),
 • vstupovat do provozních objektů pouze kompletně vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). Těmi jsou ochranný pracovní oděv zakrývající všechny části těla, ochranná přílba, ochranné brýle, plná pracovní obuv s pevnou špičkou a pevnou patou. Požadavek na další OOPP se řídí místními podmínkami a pracovními riziky na jednotlivých pracovištích, dle instrukcí na piktogramech umístěných před vstupem na pracoviště.

6. Při veškerém provozování silniční dopravy v areálu a.s. musí všichni účastníci silničního provozu dodržovat příslušná ustanovení zákona čís. 361/2000 Sb. a vyhlášky MDS čís. 30/2001 Sb. Na pozemních komunikacích se jezdí zásadně vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při jejich pravém okraji. Výjimky jsou nařízeny příslušnou dopravní značkou. Jízda a odstavování vozidel v prostoru vymezeném pro pohyb chodců jsou zakázány. Pro provoz na pozemních komunikacích v areálu a.s. platí dále tyto úpravy:

 • Nejvyšší rychlost jízdy na venkovních komunikacích v areálu a.s. je 30 km/hod., na železničních přejezdech 20 km/hod. a v halách a ve výrobních prostorách, kde není vyloučen pohyb osob, na parkovištích v areálu a.s. a silniční váze TENZONA - 5 km/hod. (rychlost chůze). Přitom je nutno povolenou rychlost chápat jako maximální hranici s tím, že řidič každého vozidla je povinen přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, zejména stavebnímu stavu a povaze pozemní komunikace, vzdálenosti, na kterou má rozhled, druhu přepravovaného materiálu a situaci vzniklé v silničním provozu. Řidič je povinen včas snížit rychlost, popřípadě i zastavit, vyžadují-li to okolnosti, které může předvídat.
 • Při jízdách přes železniční přejezdy musí být dbáno v celém areálu a.s., vzhledem ke značné četnosti a nepravidelnosti provozu železniční dopravy (úzkorozchodného i normálního rozchodu) zvýšené opatrnosti.

7. Řidič vozidla po příjezdu k vrátnici 12 se na vrátnici nahlásí a případně si vyřídí potřebné doklady. Dále postupuje dle pokynů zaměstnanců a. s. a zaměstnanců společnosti zajišťující ochranu a ostrahu areálu a. s. Přepravce je povinen dodržovat základní zásady a limity pro nakládku, které jsou blíže specifikovány zde.


8. Po telefonické domluvě s odpovědným zaměstnancem a.s. řidič odjede na dohodnuté místo, kde vyčká na příchod odpovědného zaměstnance, který jej doprovodí na určené místo, označené tabulí nebo barvou na podlaze, pro nakládku a vykládku. Na tomto místě řidič vozidlo odstaví, tj. zabezpečí je proti nežádoucímu pohybu (návěsy, jedno nápravové přívěsy a polopřívěsy musí být navíc podepřeny), vypne motor a absolvuje s odpovědným zaměstnancem bezpečnostní školení a seznámení se s postupem nakládky nebo vykládky. Školení a seznámení zaznamená odpovědný zaměstnanec zápisem do knihy hromadného poučení nebo do obdobného dokladu.


9. Řidič loženého vozidla je povinen při otevírání bočnic a zadního čela zabezpečit, aby nikdo nemohl být bočnicemi nebo zadním čelem nebo uvolněným nákladem zasažen.

10. Je-li třeba vystoupit na ložnou plochu vozidla, musí se použít bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení.


11. Zajíždění nebo stání silničních vozidel v koleji, popřípadě v její nebezpečné blízkosti, je za jakýmkoliv účelem zakázáno. Při ukládání materiálu ve vztahu ke dráze a drážnímu zařízení musí být dodržena zásada, že podél koleje je nutno zachovat a udržovat volný schůdný prostor oboustranně 3 m od osy koleje. Materiál nesmí být stohován do větší výšky než 1,5 m a sypký materiál může být vršen pod úhlem maximálně 45o. Materiál nesmí být ukládán v blízkosti železničních přejezdů z důvodů narušení rozhledových poměrů.


12. V případě, že se na daném pracovišti provádí manipulace pomocí prostředků pro uchopení břemen (např. elektrickými magnety, drapáky, přísavkovým zařízením apod.), je povinností uživatele zamezit v co největší míře přístup nepovolaným osobám do pracovního prostoru tohoto pracoviště; tato pracoviště musí být u všech vstupů opatřena výstražnými tabulemi případně zábranami apod. Uživatel musí zajistit na pracovištích bezpečnost osob nepatřících k zaměstnancům a.s.; jedná se zejména o zaměstnance externích organizací, kteří se zdržují nebo pracují v pracovním prostoru jeřábů nebo v jejich nebezpečné blízkosti.


13. Samostatně vázat a zavěšovat břemena na hák zdvihacího zařízení smí pouze kompetentní zaměstnanec vlastnící oprávnění k této činnosti. Tento zaměstnanec musí mít na hlavě ochrannou přílbu označenou oranžovým terčem.

14. Při nakládce nebo vykládce silničního vozidla musí řidič popřípadě závozník opustit kabinu vozidla a nesmí se nakládky nebo vykládky účastnit. Vedoucí nakládky a vykládky, popřípadě vazač je povinen předem projednat s řidičem způsob uložení a rozmístění nákladu na vozidle.
15. U silničního vozidla, na jehož ložnou plochu se nakládají nebo skládají břemena pomocí uchopovacích prostředků, a pokud zdvih jeřábu neumožňuje bezpečné projetí břemenem nad bočnicí nebo zadním čelem, musí být čelo nebo bočnice sklopené.

16. Vazač musí sledovat břemeno po celé jeho dráze a dbát, aby nebylo přepravováno nad zaměstnanci, jinými osobami nebo dopravními prostředky. Sám se nesmí zdržovat pod břemenem a přecházející zaměstnance musí včas upozornit na pohyb převáženého břemene.

17. Jeřábník při vykládce najede jeřábem nad břemeno, vazač použije žebříku pro nástup na vozidlo, uváže břemeno a dá jeřábníkovi pokyn pro jeho zvednutí. Po přizvednutí břemene a zjištění jeho stability opustí vazač nákladní plochu vozidla a řídí převoz břemene do místa jeho uložení. Po celou dobu přepravy sleduje břemeno i okolní provoz a zajišťuje jeho bezpečné přemístění. Po spuštění břemene na vyznačené místo zjistí vazač jeho bezpečné uložení, odváže vázací prostředky, zavěsí je na hák a přemístí se zpět k vozidlu. Úkony se opakují až do úplného vyložení. Po ukončení manipulace, odvázání břemene a zavěšení vázacích prostředků na hák vyzvedne jeřábník kladnici do bezpečné výšky a odjede s jeřábem na vyhrazené stanoviště, kde čeká na další pokyny vazače. Je zakázáno ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat, ukládat břemena do dopravních cest.

18. Jeřábník při nakládce najede na pokyn vazače k vozidlu, přičemž musí mít břemeno vyzdviženo o nutnou manipulační vůli výše, než je úroveň příslušné nadjíždějící části vozidla. Na pokyn vazače najede jeřábník s břemenem nad ložnou plochu vozidla tak, aby nedošlo k poškození vozidla. Uložení břemene na vozidlo provede tak, aby nedošlo k rázům na ložnou plochu a následně na podvozkové skupiny. Po uložení břemene na ložnou plochu vyjede jeřábník z prostoru rovněž s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození vozidla. Pokud je nutno břemeno při ukládání usměrnit, vystoupí vazač po žebříku na ložnou plochu a vhodným bezpečným způsobem (např. pomocí nástroje) zajistí jeho usměrnění. Při najíždění nebo vyjíždění jeřábu z ložné plochy vozidla je vazač povinen ustoupit do bezpečné vzdálenosti.
19. Zajíždění nebo stání silničních vozidel v kolejišti, popřípadě v její nebezpečné blízkosti (méně než 3,5 m od osy koleje) je za jakýmkoliv účelem zakázáno.

20. Přejíždět a přecházet koleje mimo stanovené přejezdy a přechody je zakázáno. Vstup do kolejiště je dovolen pouze osobám prokazatelně proškoleným a zdravotně způsobilým dle platného právního předpisu.

21. Zákazy vjezdu do určených objektů a prostorů musí být trvale a viditelně označeny příslušnými dopravními značkami.

22. Zákazy vstupu zaměstnanců do určených objektů a prostorů musí být trvale a viditelně označeny příslušnými výstražnými tabulkami.

23. Při střídání směn během odchodu a příchodu zaměstnanců jsou řidiči i chodci povinni dbát vzájemné ohleduplnosti a co nejvyšší opatrnosti, zvláště na přechodech a pozemních komunikacích bez samostatného chodníku.V této době je nutno provoz vozidel omezit na technologicky nezbytnou potřebu.