Produkty

Nadační Fond

Nadační Fond

Nadační fond

Nadační fond přijímá žádosti o projekty od 1. 9. 2017

Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2018, posílejte své žádosti v termínu od 1. září do 20. října 2017. Veškeré pokyny a formuláře jsou umístěny na této stránce.

O nadačním fondu

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL se sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27784819
je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 266.

Zřizovatelem nadačního fondu je společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s.,se sídlem Českobratrská 3321/46,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27801454.

^ nahoru

Cíle nadačního fondu


Nadační fond VÍTKOVICE STEEL byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to
zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví a sportu.

Aktuální výzva Fondu pro podávání žádostí je určena zejména organizacím či jednotlivcům, kteří svou činnost cílí na děti a mládež nebo seniory, vědu a výzkum či civilizační choroby. Fond i nadále podporuje organizace, které pečují o pacienty s DMO.

^ nahoru

Statut nadačního fondu


Úplné znění statutu Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je k dispozici ke stažení ve formátu *.pdf

^ nahoru

Poskytování příspěvků

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá prostřednictvím písemné žádosti.

V písemné žádosti je žadatel povinen uvést svoji identifikaci, bližší charakteristiku účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši.

Správně vyplněné formuláře žádosti zasílejte elektronicky jako soubor formátu excel. Vytištěné žádosti, které musí být opatřeny podpisy a razítkem a doplněné o povinné přílohy, zasílejte na korespondenční adresu Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.
Průvodce vyplněním žádosti naleznete ZDE.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého uvážení, a to po důsledném zhodnocení a zvážení všech podstatných skutečností a okolností konkrétní žádosti. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Cílem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je podporovat realizaci projektů všech velikostí, tzn. jak malých (do 50 000,- Kč), tak i středních (do 500 000,- Kč) a velkých (nad 500 000,- Kč).

U projektů, jejichž doba realizace přesáhne 3 měsíce, bude nadační příspěvek vyplácen po částech v návaznosti na postup realizace jednotlivých etap projektu. První část bude poskytnuta po podpisu smlouvy, každá další část pak vždy do 30 dnů od doručení vyúčtování předcházející části.


KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Žádosti o nadační příspěvky se musí týkat výlučně projektů splňujících následující kritéria:
1. Projekt musí být realizován v rámci Moravskoslezského regionu
2. Projekt musí obsahovat jednoznačný časový harmonogram realizace tj. termín zahájení a ukončení projektu a podrobný rozpočet a termíny čerpání případného příspěvku z fondu
3. Celková doba realizace projektu nesmí přesáhnout jeden kalendářní rok

Z podpory je vyloučeno:
Financování politických stran nebo politických hnutí.

Doba poskytování podpory a kontrola plnění:
Finanční podpora je poskytována maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Plnění každého podporovaného projektu bude kontrolováno na základě předloženého vyúčtování. V případě projektů s dobou realizace delší než 3 měsíce, bude čerpání daru kontrolováno průběžně, vždy po vyúčtování jednotlivých poskytnutých částí nadačního příspěvku.

Vezměte, prosím, na vědomí, že bude-li Váš projekt vybrán, budete kontaktováni za účelem doložení dokumentů, bez kterých není možné přikročit k podepsání darovací smlouvy:

Fyzické osoby: zejména kopie občanského průkazu a doklad o existenci bankovního účtu, na který má být dar připsán.
Právnické osoby: zejména příslušný zakladatelský dokument prokazující existenci obdarovaného v aktuálním znění (stanovy, zakládací listina, statut apod.), doklad o existenci bankovního účtu, na který má být dar připsán, údaj o zápisu v příslušném registru a v případě, že smlouva nebude podepsána statutárním zástupcem obdarovaného, plná moc udělená osobě oprávněné podepsat darovací smlouvu (ověření podpisu zmocnitele na plné moci se nevyžaduje).

 

^ nahoru

Dokumenty ke stažení

Formulář žádosti o grant z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL ke stažení zde.

Správní rada nadačního fondu


SPRÁVNÍ RADA
Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

Složení správní rady:
- Ing. Dmitrij Ščuka - předseda správní rady
- Mgr. Hana Hoblíková
- Ing. Petr Medvedík


^ nahoru

Kontakt

Žádosti o poskytnutí daru z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL a zprávy o vyúčtování zasílejte na adresu:

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
správní rada
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Žádosti v elektronické podobě zasílejte na adresu:
nadacni.fond@vitkovicesteel.com

V případě dotazů kontaktujte Zuzanu Křížovou, tel.:720746050, zuzana.krizova@vitkovicesteel.com

^ nahoru