Produkty

Nadační fond

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL rozdělil přes 2 000 000 Kč mezi 21 neziskových organizací

V pátek 2. 12. 2016 proběhla v multifunkční aule GONG předvánoční akce Dobročinné Vánoce ve Steelu, kterou si užili zaměstnanci, jejich blízcí, příznivci společnosti VÍTKOVICE STEEL a také zástupci úspěšných organizací z podzimní výzvy Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.

Z rukou členů představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL si převzali úspěšní žadatelé o finanční podporu v multifunkční aule GONG certifikát, který symbolizoval jejich úspěšný projekt podpořený správní radou Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL z podzimní výzvy roku 2016.

Nadační fond letos rozdělil mezi 21 organizací přes 2 miliony korun. Správní rada nadačního fondu se rozhodla podpořit 10 neziskových organizací ze strany veřejnosti a 11 neziskových organizací, ve kterých aktivně působí naši zaměstnanci, v rámci programu Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL  „Lidé ze Steelu pomáhají“. Celkem bylo v podzimní výzvě přijato téměř 180 projektů.

Od založení v roce 2006 tak Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpořil projekty v Moravskoslezském kraji částkou přesahující 70 milionů korun.

Děkujeme všem žadatelům a doufáme, že neztratí svůj elán a chuť pomáhat druhým a zúčastní se s dalšími svými projekty budoucích výzev našeho Nadačního fondu.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL v tuto chvíli nepřijímá žádosti o příspěvky

V současné době jsou zpracovávány žádosti, které byly podány v rámci podzimní výzvy Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL. Příspěvky mohli žadatelé podávat od 12. září do 9. října 2016. Tímto děkujeme všem organizacím, které zaslaly své projekty.

O nadačním fondu

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL se sídlem Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27784819
je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 266.

Zřizovatelem nadačního fondu je společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s.,se sídlem Českobratrská 3321/46,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27801454.

^ nahoru

Cíle nadačního fondu


Nadační fond VÍTKOVICE STEEL byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to
zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví a sportu.

Aktuální výzva Fondu pro podávání žádostí je určena zejména organizacím či jednotlivcům, kteří svou činnost cílí na děti a mládež nebo seniory, vědu a výzkum či civilizační choroby. Fond i nadále podporuje organizace, které pečují o pacienty s DMO.

^ nahoru

Statut nadačního fondu


Úplné znění statutu Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je k dispozici ke stažení ve formátu *.pdf

^ nahoru

Poskytování příspěvků

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá prostřednictvím písemné žádosti.

V písemné žádosti je žadatel povinen uvést svoji identifikaci, bližší charakteristiku účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši.

Správně vyplněné formuláře žádosti zasílejte elektronicky jako soubor formátu excel. Vytištěné žádosti, které musí být opatřeny podpisy a razítkem a doplněné o povinné přílohy, zasílejte na korespondenční adresu Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.
Průvodce vyplněním žádosti naleznete ZDE.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého uvážení, a to po důsledném zhodnocení a zvážení všech podstatných skutečností a okolností konkrétní žádosti. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Cílem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je podporovat realizaci projektů všech velikostí, tzn. jak malých (do 50 000,- Kč), tak i středních (do 500 000,- Kč) a velkých (nad 500 000,- Kč).

U projektů, jejichž doba realizace přesáhne 3 měsíce, bude nadační příspěvek vyplácen po částech v návaznosti na postup realizace jednotlivých etap projektu. První část bude poskytnuta po podpisu smlouvy, každá další část pak vždy do 30 dnů od doručení vyúčtování předcházející části.


KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Žádosti o nadační příspěvky se musí týkat výlučně projektů splňujících následující kritéria:
1. Projekt musí být realizován v rámci Moravskoslezského regionu
2. Projekt musí obsahovat jednoznačný časový harmonogram realizace tj. termín zahájení a ukončení projektu a podrobný rozpočet a termíny čerpání případného příspěvku z fondu
3. Celková doba realizace projektu nesmí přesáhnout jeden kalendářní rok

Z podpory je vyloučeno:
Financování politických stran nebo politických hnutí.

Doba poskytování podpory a kontrola plnění:
Finanční podpora je poskytována maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Plnění každého podporovaného projektu bude kontrolováno na základě předloženého vyúčtování. V případě projektů s dobou realizace delší než 3 měsíce, bude čerpání daru kontrolováno průběžně, vždy po vyúčtování jednotlivých poskytnutých částí nadačního příspěvku.

 

^ nahoru

Dokumenty ke stažení

Formulář žádosti o grant z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL ke stažení zde.

Správní rada nadačního fondu


SPRÁVNÍ RADA
Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

Složení správní rady:
- Ing. Dmitrij Ščuka - předseda správní rady
- Mgr. Hana Hoblíková
- Ing. Petr Medvedík


^ nahoru

Kontakt

Žádosti o poskytnutí daru z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL a zprávy o vyúčtování zasílejte na adresu:

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
správní rada
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava
Žádosti v elektronické podobě zasílejte na adresu:
nadacni.fond@vitkovicesteel.com

V případě dotazů kontaktujte Zuzanu Křížovou, tel.:720746050, zuzana.krizova@vitkovicesteel.com

^ nahoru